Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový nákupní seznam

Statut

§ 1. Definice

 1. Pořádek - tento Řád, upřesňující pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy na dálku a pravidla reklamačního řízení. V rámci služeb poskytovaných elektronicky jsou Nařízeními resp. nařízeními uvedenými v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, jejíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavře Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu článku. 22 1 Občanského zákoníku. Ve smyslu zákonné definice: Spotřebitel je fyzická osoba, která s podnikatelem uskutečňuje právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba podnikající v samostatném podnikatelském subjektu uskutečňující nákup neprofesionální povahy - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nejde o obchodní smlouvu, vyplývající zejména z předmětu činnosti vykonávané podnikatelskou činností, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním rejstříku a informacích o podnikatelské činnosti, kterým zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy za podmínek poskytnutých Spotřebitelem, aplikovat ustanovení o zneužívajících doložkách použitých ve vzorech smluv ao odpovědnosti v rámci záruky za vady prodávaných věcí.
 5. Prodejce:
  Gym4 Sp. zo.o.,
  NIP 6772367809
 6. Adresa sídla prodávajícího:
  Kuźnice Kołłątajowskiej 13,
  31-234 Kraków.
 7. Internetový obchod - online služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na e-mailových adresách: https://gym4shop.com, jejímž prostřednictvím může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit si Zboží nebo objednat službu.
 8. Kupní smlouva na dálku - smlouva o prodeji Zboží / poskytování služeb / dodání digitálního obsahu (je-li relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
 9. Zboží - movitá věc, kterou si může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 10. Zásady ochrany osobních údajů a cookies Internetového obchodu – dokument specifikující podrobná pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu 3 nařízení a jsou k dispozici na adrese https://gym4shop.com/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
 11. Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodávajícímu uchovávat jemu osobně adresované informace způsobem, který umožňuje přístup k těmto informacím v budoucnosti po dobu odpovídající účelům, pro které se tyto informace používají a který umožňuje rozmnožování uložených informací v nezměněné podobě, zejména e-mailem.
 12. Elektronický objednávkový formulář - elektronický postup při zadávání objednávky zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 13. Elektronický formulář vrácení – elektronický postup vrácení zpřístupněný Prodávajícím Kupujícímu; k dispozici na https://gym4.pl/returns-open.php.
 14. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád, který Kupujícímu zpřístupnil Prodávající; k dispozici na https://gym4.pl/rma-open.php.
 15. Odeslání objednávky – potvrzení přijetí objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ kupujícím, považované za odeslání závazného projevu vůle kupujícího uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na dálku.
 16. Účet - soubor údajů uložených v internetovém obchodě a v ICT systému prodávajícího o daném zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách na dálku, jejichž prostřednictvím může zákazník zadávat objednávky, jakož i rušit nebo upravovat a uzavírat koupě smluv v přiměřené časové vzdálenosti.
 17. Hodnocení služby objednávky a Hodnocení jednotlivého zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení vydaná Zákazníkem ve formě hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po dokončení Objednávky.

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:

  • uzavírání online smluv o prodeji - v rozsahu zboží prodávaného v internetovém obchodě,
  • pravidla pro registraci a používání Účtu jako součásti Internetového obchodu,
  • přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  • zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky k realizaci.
 2. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  - Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:

  • Firefox
  • Chrome
  • Microsoft Edge

  - jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.

 3. Prodávající zpřístupňuje tyto Řády a Dodatky prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením Smlouvy o prodeji na dálku, v jejím průběhu a po jejím dokončení. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.

 4. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a pozměňování neoprávněnými osobami. osob osobních údajů zasílaných na internetu.

§ 3. Objednávky

 1. Objednávku v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím Účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může Účet vytvořit. Interní účet je udržován, dokud nejsou data vymazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho přidáním do košíku. Elektronický objednávkový formulář specifikuje mj. jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Poté, co Zákazník uvede všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o: údajích identifikujících prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného zboží včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu doručení , dodací lhůta a náklady.
 4. Je-li předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky či na dálku - Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku potřebném k zadání objednávky a umístěném na elektronickém objednávkovém formuláři uděluje tento souhlas: „Souhlasím s dodáním obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, nebo se spuštěním služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného. souhlas e-mailem.
 5. Pro uskutečnění Objednávky je nutné uvést osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah Řádu, odeslat objednávku stisknutím tlačítka „Objednat a zaplatit“.
  • Odeslání elektronického formuláře objednávky zákazníkem představuje závazné prohlášení o vůli uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto pravidel.
  • Kupní smlouva na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí elektronického objednávkového formuláře prodávajícím, což je potvrzeno zobrazením zprávy potvrzující přijetí objednávky a uvedením čísla kupujícímu.
  • Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník ve formě e-mailového potvrzení zadané objednávky obsahující: potvrzení objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a všeobecné podmínky uzavřeného Prodeje na dálku. Smlouva (Řád internetového obchodu spolu s Přílohami č. 1 a 2) , údaje prodávajícího, odpovědnost prodávajícího za kvalitu služby, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy . Poučení o tom, jak a jaké důsledky má odstoupení od smlouvy, je uvedeno v příloze č. 1.
 6. Do doby, než prodávající zahájí realizaci objednávky:
  • Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na webových stránkách elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou objednávkovou cestou. Změna objednávky probíhá zadáním nové, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem zúčtována oproti nové objednávce a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
  • Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického objednávkového formuláře.
 7. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Zákazník.
 8. Doba zpracování objednávky je od 1 do 30 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádění plateb ve formě předplatby, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost platby s odloženým datem platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s Prodávajícím.
 2. Platbu za zboží je možné provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky na elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://gym4shop.com/cze-payments.html.
 4. Při nákupu zboží předem je nutná platba předem na účet - garance aktuální ceny a expedice ihned po dodání. Možnost zvolit si dobírku při objednávce není deaktivována, po provedení nákupu však obchod odešle e-mailem výzvu k platbě předem na základě proformy.

§ 5. Dodání

 1. Na elektronickém objednávkovém formuláři si Zákazník vybere způsob doručení označením provedeného výběru.
 2. V případě, že si zákazník zboží nevyzvedne, což bude mít za následek vrácení zboží prodávajícímu, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy probíhá zasláním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na adrese https://gym4shop.com/cze-delivery.html.

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, od ní může odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto Pravidel má rovněž fyzická osoba podnikající v podnikání, která provádí nákup neprofesionální povahy.
 3. Prodávající ověří právo podat prohlášení o odstoupení od smlouvy osobou uvedenou v bodě 2. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva nemá pro tuto osobu odborný charakter - což se provádí zejména analýzou kódů PKD uvedených v Centrálním registru a Informacích o ekonomické činnosti.
 4. Pokud bude uznáno, že nákup Zboží uskutečněný osobou provozující samostatnou podnikatelskou činnost v Internetovém obchodě byl profesionálního charakteru – Prodávající neprodleně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy – informuje tuto osobu podání prohlášení, že z důvodu odborné povahy nákupu - není právo na odstoupení, a tudíž podané prohlášení o odstoupení od smlouvy - nemá právní účinky. Pokud bylo spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy vráceno i zboží fyzicky, bude zboží zasláno zpět na náklady osoby, která prohlášení učinila, a na adresu uvedenou dříve v objednávce. Odpověď prodávajícího bude poskytnuta stejným způsobem, jaký použil osoba podávající prohlášení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy – Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 6. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  • použijte elektronický formulář pro vrácení dostupný na webových stránkách internetového obchodu: https://gym4shop.com/returns-open.php.
  • odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
  • Prodávající neprodleně potvrdí na Trvalém nosiči přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 7. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  - na základě smlouvy o plnění vydá Prodávající věc, přičemž je povinen převést její vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, a jde-li o smlouvu, která:

  • zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
  • spočívá v pravidelném doručování věcí po stanovenou dobu – od převzetí první věci;

  - u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.

 9. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě uvedené v bodě 3.5. 3 tohoto řádu.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2019, bod 134) o právech spotřebitele, vč. Uspořádání:
  • ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • je-li předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Zákazníka nebo sloužící k naplnění jeho individuálních potřeb;
  • u kterého je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;
  • jehož předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  • na dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel o ztrátě informoval. o právu na odstoupení od smlouvy;
  • jehož předmětem je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti, a u které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  • na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  • uzavřená formou veřejné dražby;
  • na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, je-li ve smlouvě určen den nebo období poskytování služby;
  • ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na které podnikatel nemá vliv. řízení;

§ 7. Důsledky odstoupení od smlouvy o prodeji věcí

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věcí vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím.
  1. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel.
  2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení – použije Elektronický formulář pro vrácení – budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
 2. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo Spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 3. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, že si věc vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh neučiní - spotřebitel by měl vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení termínu stačí zaslat zboží zpět před jeho uplynutím. Zboží vrácené Spotřebitelem zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku užívání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

§ 8. Stížnosti

 1. Veškeré produkty nabízené v obchodě jsou zcela nové a vztahuje se na ně záruka výrobce.
 2. Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 3. Prodávající neodpovídá za mechanické poškození způsobené zákazníkem (jako např.: promáčkliny, natržení, oděrky, řezné rány apod.) a škody způsobené používáním výrobku v rozporu s jeho určením nebo nedodržením návodu prodávajícího (nesprávná montáž , aplikace, skladování, údržba, čištění nebo použití přípravků).
 4. Na reklamaci se nevztahují bezpečnostní prvky puzzle - hrany, které chrání při přepravě.
 5. Reklamace mechanického poškození produktů a/nebo zásilek způsobených během přepravy bude brána v úvahu za předpokladu sepsání protokolu o škodě za přítomnosti osoby doručující produkt (kurýr) v okamžiku doručení produktu.
 6. Tyto škody budou zohledněny po okamžitém nahlášení škody prodejně e-mailem na kontakt@gym4.pl, a to do 24 hodin od okamžiku poškození.
 7. Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Kupující podat reklamaci Prodávajícímu.
  Jak podat stížnost:
  1. Reklamace se podává prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře, který je k dispozici na prodejně
  2. V oznámení by měla být uvedena vada, kterou má zboží dle názoru kupujícího, nároky vůči prodávajícímu a pokud možno uvedenou vadu doložit.
  3. Zboží zasílejte pouze na níže uvedenou adresu SKLADU prodejny
  GYM4 Sp. z o. o.
  Al. 29. listopada 94
  31-411 Kraków
 8. Kroky, které musí Kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou podrobně uvedeny v každé fázi Elektronického reklamačního formuláře.
 9. Reklamovaný produkt zasílá Kupující na vlastní náklady. Zásilky zaslané na dobírku obchod nepřebírá.
 10. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží na sklad. Pokud neodpověděl na výše uvedené době se má za to, že reklamace byla přijata. Odpověď na reklamaci poskytuje prodávající kupujícímu písemně prostřednictvím reklamačního formuláře.
 11. Pokud prodávající reklamaci uzná, náklady na výměnu/opravu nese prodávající.
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace závisí na výrobci a pohybuje se od 1 do 3 měsíců.

§ 9. Názory

 1. Zákazník, který má Účet - může být do určité doby po dokončení Objednávky vyzván e-mailem k doplnění služby Hodnocení objednávky a hodnocení jednotlivého zboží. Posouzení objednávkové služby a posouzení jednotlivého zboží je dobrovolné a bezplatné, k tomu musíte kliknout na odkaz, který vás přenese na samostatnou stránku. V rámci jedné objednávky - Zákazník má možnost přidat výše uvedená Hodnocení pouze jednou.
 2. V rámci výše uvedeného Hodnocení Zákazník může udělit hodnocení ve formě hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní prohlášení omezené na 65535 slov. výše Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem Zákazníka a městem uvedeným Zákazníkem při registraci účtu.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající věcně neověřuje, nekontroluje Hodnocení objednávky. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení učiněné v rámci Hodnocení. Prodávající je oprávněn zablokovat Hodnocení zcela nebo zčásti za podmínek vyplývajících z ustanovení zákona a těchto Pravidel.
 5. Je nepřípustné zveřejňovat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé informace nebo obsah, který je zjevně považován za neslučitelný s dobrými mravy. Je také nepřijatelné zveřejňovat obsah, který je nezákonný, porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 6. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, které mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují osobní údaje třetích osob. Rovněž je zakázáno zveřejňovat nezákonný obsah, zejména takový, který představuje akt nekalé soutěže apod.
 7. Zákazník odpovídá za prohlášení, která upravuje a zveřejňuje, zejména odpovídá za porušení práv nebo zboží třetích osob
 8. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Hodnocení skryt před ostatními uživateli Obchodu, udělené hodnocení v podobě hvězdiček se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že mu nepřísluší žádná práva, včetně práv autorských nebo souvisejících práv k jím uveřejněným recenzím a prohlášením, kromě práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Pravidlech. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, sdílení, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové povolení nevyplývá ze zákona nebo z Předpisů.
 2. Zákazník nemá právo na jakékoli zásahy do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Zveřejněním Posudků v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o právu autorském a souvisejících, uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto díla Prodávajícím, spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup v jím zvoleném místě a čase (Internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti využití:
  • v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografickým, magnetickým záznamem, digitálním, t.j. použitím libovolných technik na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti včetně internetových a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, nahrávání, používání na internetu, reklamy, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  • užití celku nebo fragmentů nebo jakýchkoli prvků díla s možností úprav vyplývajících z podstaty daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty díla; použití zcela nebo zčásti k propagaci a reklamě, zejména ve formě audiovizuální, zvukové a mediální reklamy.
  • v rámci obchodování s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno - marketing, půjčování, pronájem originálu nebo kopií,
  • v rozsahu rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné předvádění, vystavování, vystavování, rozmnožování, vysílání a převysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý na místě přístup. a čas dle vlastního výběru,
  • použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Odstranění Účtu Zákazníkem nebo Posouzení v souladu s kapitolou 9 bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky použití nabývají účinnosti dnem 2023.04.11.
 2. V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto Pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají zbývající ustanovení v platnosti a zavazují Prodávajícího a Zákazníka.
 3. Rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s Nařízeními je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom vás rádi informovali, že uvedené postupy jsou dobrovolné a obě strany s nimi musí souhlasit.
 4. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli je dostupná na https://ec.europa.eu /spotřebitelé/odr na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 12. Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy za níže uvedených podmínek má i fyzická osoba, která provede nákup neprofesionální povahy, tedy vyplývající zejména z předmětu své podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti. Právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek má - Spotřebitel. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech:
  • v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste se dostali k věci nebo kdy věc získala do držení vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
  • v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví k mnoha věcem, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy jste získali poslední věc nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do vlastnictví poslední položka;
  • v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví k věcem dodaným v dávkách nebo po částech ode dne, kdy jste získali poslední dávku nebo část nebo kdy vstoupila do vlastnictví vámi určená třetí strana jiná než dopravce vlastnictví poslední šarže nebo části;
  • v případě smluv o pravidelném doručování zásilek na dobu určitou, ode dne, kdy jste získali první věc nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste určili, získala první věc do držení položka;
  • u smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 2. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj.: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:zip_číslo_společnosti] [iai:město_společnosti], tel. [iai:telefon_obchodu], [iai: e-mail_obchodu] o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webu online obchodu: https://gym4shop.com/returns-open.php. Pokud této možnosti využijete, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnějšího nabízeného standardního doručení námi), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.
 7. Vrácení peněz provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak.
 8. V případě smluv vyžadujících převod vlastnického práva k věcem, u kterých jsme nenavrhli vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy - musíme zadržet vrácení platby, dokud věc neobdržíme nebo dokud neobdržíme doklad o jeho návrat, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Odešlete vrácenou položku na následující adresu: [iai:název_společnosti], [iai:adresa_společnosti], [iai:zip_číslo_společnosti] [iai:město_společnosti], v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste je informovali nám o vašem odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky.
 10. Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží znamenat vyšší náklady než běžné poštovné. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné poslat balík na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.

--- Obsah přeložený překladačem Google. V případě jakýchkoliv pochybností nás prosím kontaktujte e-mailem. ---

pixel